Защита на личните данни

IZUM e информационна служба за словенската наука, култура и образование и като такава е договорено да извършва услугата обработка на лични данни като администратор на лични данни.

Библиотеките, които са пълноправни участници в системата COBISS.SI са отговорни като администратори на лични данни за събиране, запазване и обработване на личните данни в съответствие със законите (Закон за защита на личните данни, Закон за библиотечното дело, Закон за научните и изследователски дейности), с други правни актове (правилници за защита на личните данни) и съобразно целите, за които данните са събрани, съхранени и обработени.

Като администратор на лични данни IZUM изпълнява организационни и технически процедури, и предприема съответните мерки, за да гарантира защита на личните данни, да предотврати инцидентни или умишлени непозволени действия за унищожаване на личните данни, тяхната променяна или загуба и неоторизирана работа с тях.

Личните данни могат да се обработват от служители на администратора на лични данни и служители на IZUM, когато е необходимо това да се направи заради естеството на работата им, като са създадени механизми, които точно да следят всяко действие с личните данни.