Защита на личните данни

IZUM e информационна служба на словенската наука, култура и образование и като такава е договорено да извършва услугата обработка на лични данни от името и за сметка на администратора на лични данни.

Библиотеките, които са пълноправни членове на системата COBISS.BG, като администратори на лични данни са отговорни за събирането, съхраняването и обработването на личните данни в съответствие със законите (Закон за защита на личните данни, Закон за библиотечното дело, Закон за научноизследователската дейност), с други правни актове (правилата за защита на личните данни) и в съответствие с целите, за които данните се събират, съхраняват и обработват.

Като обработващ данни IZUM изпълнява организационни и технически процедури, и предприема съответните мерки за гарантиране защитата на личните данни, предотвратява случайно или умишлено непозволено унищожаване на личните данни, тяхната промяна или загуба и неоторизирана обработка.

Личните данни могат да бъдат обработвани от служители на администратора на лични данни и служители на IZUM, когато това е необходимо поради естеството на тяхната работа, като за това се осигуряват механизми за последващо утвърждаване на обработката на личните данни.

Националният център COBISS (NCC) носи отговорност за съдържанието на текста; за всички въпроси, свързани с условията за ползване и защита на личните данни, моля свържете се с Центъра.